Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO PŘEKLAD A TLUMOČENÍ

Všeobecné podmínky pro překlad

 1. Za jednotku překladatelských služeb se považuje normostrana (NS) výsledného překladu, která se počítá jako součet slov a znaků bez mezer děleno číslem 1800. Nejmenší účtovaná jednotka textu činí 0,5 NS.
 2. Objednání překladatelských služeb u zhotovitele, následné přijetí objednávky a její dodání se uskutečňuje ve většině případů prostřednictvím elektronické pošty. Jiný způsob doručení objednávky (např. kurýrem, poštou) musí být dohodnut mezi objednatelem i zhotovitelem a uveden v objednávce.
 3. Zhotovitel oznámí objednateli navrhovanou cenu a termín dodání požadovaných služeb. V případě, že objednatel souhlasí s nabídnutou cenou, termínem dodání požadovaných služeb a ostatními podmínkami, zašle zhotoviteli závaznou objednávku.
 4. Výchozí text, dodaný k překladu, musí být věcně, terminologicky a jazykově srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li zadání výchozího textu splňovat tyto náležitosti, neručí zhotovitel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné škody, které objednavateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu.
 5. Jedná-li se o náročný text z hlediska terminologického nebo věcného, vyhrazuje si zhotovitel právo průběžně konzultovat s objednavatelem odborné výrazy, zkratky nebo reálie v textu obsažené. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na vysvětlení podobných výrazů. V opačném případě zhotovitel neodpovídá za nepřesnost překladu a případné škody.
 6. Objednatel je povinen obdržení zakázky bezprostředně po přijetí potvrdit. Za potvrzení přijetí se nepovažuje automatické odeslání doručenky, nýbrž výslovné písemné potvrzení přijetí (i emailem). Neučiní-li tak do 24 hodin od termínu uvedeného v objednávce, má se za to, že zakázka byla objednatelem řádně a včas obdržena a nemohou být poté uplatňovány žádné nároky plynoucí z případného nedoručení zakázky.
 7. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené překladatelské služby dle objednávky uhradí zhotoviteli dohodnutou cenu, a to na základě řádně vystavené faktury zhotovitelem. Vystavené faktury budou mít splatnost 14 dnů od data vystavení, nedomluví-li se objednatel a zhotovitel jinak. Při větších zakázkách zhotovitel může požadovat zálohovou platbu.
 8. Vyskytnou-li se v překladu nedostatky, které brání objednavateli použít přeložený text k požadovanému účelu, zhotovitel provede v dohodnuté lhůtě jejich odstranění na vlastní náklady.
 9. Objednávka překladu je závazná a v případě jejího zrušení objednatel uhradí zhotoviteli část textu již přeloženou k okamžiku zrušení (minimálně však 0,5 NS) plus storno poplatek (cena 1 NS).
 10. Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o obsahu všech podkladů a materiálů, které obdržel od objednatele k provedení objednaných služeb, nebude šířit jakýmkoliv způsobem jejich obsah ani tyto jakkoliv používat k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetích osob.


Všeobecné podmínky pro tlumočení

 1. Za pracovní den tlumočníka se považuje 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení. Do ceny za tlumočení se započítává také doba strávená dopravou tlumočníka na místo tlumočení a zpět. V případě, že tlumočník nebydlí v místě tlumočení, včetně tlumočení mimo území České republiky, se k ceně tlumočení připočítávají rovněž náklady na cestu a ubytování dle skutečně vynaložených nákladů, stravné a u dlouhodobých zakázek i kapesné dle obecně závazných právních předpisů České republiky o cestovních náhradách.
 2. Pokud nebude dohodnuto jinak, je objednavatel povinen poskytnout tlumočníkovi včas před zahájením tlumočení písemné podklady pro přípravu. V opačném případě nebude brán zřetel na případnou reklamaci týkající se terminologie.
 3. Ubytování tlumočníka se zajišťuje v jednolůžkových pokojích s příslušenstvím. Objednatel je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech hodinách tlumočení.
 4. Objednavatel není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec dohody, např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské, organizační služby, účast na společenských akcích apod.
 5. Právo na odměnu za celou sjednanou dobu plnění tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že objednatel plně nevyužije sjednanou dobu zakázky.
 6. Při odvolání tlumočení v době více než tři pracovní dny před začátkem tlumočení není vyžadován žádný poplatek.
  Pokud dojde k odvolání již objednaného tlumočení v době kratší než tři pracovní dny před sjednaným dnem, kdy mělo být s poskytováním služeb ze strany zhotovitele započato (tj. dnem, kdy mělo započít tlumočení, příp. dnem, kdy měl tlumočník zahájit cestu na místo tlumočení, je-li taková cesta nutná), zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli stornovací poplatek ve výši 50 % sjednané ceny tlumočení plus případné skutečně vynaložené náklady na cestu a ubytování.
  Pokud dojde ke zrušení objednávky v den akce, je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v plné výši plus skutečně vynaložené náklady na cestu a ubytování.
 7. Zhotovitel se zavazuje, že bude považovat všechny informace spojené s tlumočením za přísně důvěrné, bude o nich zachovávat mlčenlivost, nebude je jakýmkoliv způsobem šířit ani používat k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetích osob.